Suvannon seudun sukututkimuspiirin toiminta-ajatus

 • Nimi
  • Tästä sukututkijoiden muodostamasta ryhmästä käytetään nimitystä "Suvannon seudun sukututkimuspiiri", jäljempänä sukututkimuspiiri.

 • Tarkoitus
  • Sukututkimuspiirin tarkoituksena on tarjota yhteistyömahdollisuuksia niille sukututkimuksen, kansanperinteen ja historian harrastajille, joiden kiinnostus kohdistuu 1930-luvulla Viipurin läänissä Raudun, Sakkolan, Pyhäjärven, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjissä asuneen väestön sukujen, elintapojen ja asuinympäristön tutkimiseen.
 • Osanottajat
  • Sukututkimuspiiri on epävirallinen yhteistyöelin, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki em. alueen sukujen tutkimuksesta, kansanperinteestä ja historiasta kiinnostuneet henkilöt.

 • Sukututkimuspiirin toimintamuotoja ovat:
  • yhteiset kokoukset, joissa osanottajat kertovat omista tutkimuksistaan ja joissa asiantuntijat esittelevät sukututkimukseen tai kohdealueen kansanperinteeseen ja historiaan liittyviä asioita,

   yhteistyöprojektit, joiden tutkimuksellinen sisältö ja laajuus on yhdessä sovittu ja joiden toteuttamiseen osanottajat osallistuvat,

   tutustumiskäynnit ja -matkat, jotka liittyvät sukututkimukseen ja erityisesti tutkittaviin sukuihin ja kohdealueisiin,

   keskustelupalsta internetissä sukututkimuspiirin osanottajien keskinäiseen tietojenvaihtoon,

   sukututkimustulosten esitteleminen mahdollisimman laajalti mm. internetissä, kohdealueen pitäjälehdissä tai muissa julkaisuissa.


 • Vetoryhmä
  • Toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa vetoryhmä, johon kuuluu yksi kutakin kohdealueen pitäjää edustava jäsen ja hänelle oma varahenkilö. Tutkimuspiiri nimeää ryhmän vuoden viimeisessä yhteisessä kokouksessa seuraavaksi vuodeksi. Vetoryhmä tekee toimintasuunnitelman, joka käsittää:
   * vuoden yhteisten kokousten aikataulun, paikat ja kustannukset
   * alustavan ohjelman ja
   * työnjaon sen toteuttamisesta.

   Vetoryhmä kokoontuu ennen yhteisiä kokouksia. Tavoitteena on, että kukin vetoryhmän jäsen vastaa vuorollaan yhden kokouksen järjestelyistä ja toteuttamisesta.
   Kokousten ennakkoilmoitukset julkaistaan internetissä (www.suvannonsuvut.net), kohdealueen pitäjälehdissä ja Karjala-lehdessä. Kokouksen puheenjohtajan vastuulla on toimittaa pöytäkirja sukututkimuspiirin omalle Internet-sivulle.


 • Talous
  • Sukututkimuspiirin toimintaan osallistuvilta ei peritä jäsenmaksua. Kohdealueen pitäjäyhdistyksiltä ja säätiöiltä pyritään saamaan toimintatukea kokouspaikan vuokraan ja mahdolliseen kokoustarjoiluun. Mikäli tällaista tukea ei saada, maksavat kokouksen osanottajat tapahtumakulut yhteisvastuullisesti. Tukiyhteisön järjestämästä kokoustarjoilusta suorittavat osanottajat vapaaehtoisen maksun. Näin tai muulla yhteisellä toiminnalla saadut varat käytetään sukututkimuspiirin tarkoitusta toteuttavaan toimintaan. Yhteisestä kassasta vastaa vetoryhmän nimeämä henkilö. Mikäli sukututkimuspiirin toiminnan päättyessä on yhteistä rahaa, lahjoitetaan se Karjalan Liiton kirjastolle sukututkimusaineiston hankkimista varten.